Suchá Belá    Mapa    Google Mapa


    Jeden z najbardziej romantycznych w¹wozów S³owackiego Raju. Woda p³yn¹ca tym w¹wozem ma swoje Ÿród³a w pó³nocnej stronie p³askowy¿u Glac. Jego przebieg oddziela od siebie masywy Vtácieho hrbu i Rumanovej. Do potoku Ve¾ka Biela voda uchodzi dok³adnie w oœrodku Podlesok.
    Historia odkrywania turystycznych walorów w¹wozu rozpoczyna siê w roku 1900, kiedy grupa po kierunkiem prof. M. Rotha dotar³a a¿ do Misovým vodopádom. W roku 1908 wytyczono i urz¹dzono szlak turystyczny. W marcu 1910 roku grupa pod kierunkiem A. Mervaya przeszed³ po raz pierwszy w zimie ca³y w¹wóz. Ostatecznie, ³¹cznie z dolin¹ Misových vodopádov, cz³onkowie Górskiej S³u¿by udostêpnili do zwiedzania w 1957 r.
    Wodospady w kolejnoœci wystêpowania: Misové vodopády, Roklina Misových vodopádov, Roklina, Okienkový vodopád, Korytový vodopád, Boèný vodopád, Kaskáda.

DOSTÊP: Pieszo z Hrabušic i Betlanoviec.
OKOLICE: Podlesok, Piecky, Ve¾ký Sokol, Malý Kyse¾, Glac i Klaštorisko.


ZDJÊCIA PANORAMICZNE:
    Suchá Belá - Misové vodopády
   
    Suchá Belá - Roklina Misových vodopádov
   
    Suchá Belá - Okienkový vodopád
   
    Suchá Belá - Korytový vodopád
   
    Suchá Belá - Drevené lávky na dne rokliny
   
    Suchá Belá - Misové vodopády v zime
   
    Suchá Belá - Roklina v zime
   

MAPY:
                 

GALERIE:
                                                 


Spisz | Gemer | Liptów | Horehronie | S³owacki Raj | Wysokie Tatry | Ni¿ne Tatry | Bielskie Tatry
Pieniny | Zamek Spiski | Koœció³ œw. Jakuba | Zamek Lubowniañski | Krasna Horka | AquaCity | Beszeniowa | Tatralandia | Vrbov | Wy¿nie Ru¿bachy